Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.dekolamp.pl
SPIS TREŚCI:
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    DEFINICJE
3.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
6.    KOSZT, SPOSOBY, TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.    GWARANCJA
9.    REKLAMACJA
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.dekolamp.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dekolamp.pl prowadzony jest przez firmę ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, NIP 764-235-16-09, REGON 302452547, adres poczty elektronicznej: biuro@dekolamp.pl, numer telefonu: +48 61 840 66 47.
1.2. Sklep www.dekolamp.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.dekolamp.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.dekolamp.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
1.6. Sklep www.dekolamp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
1.7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dekolamp.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dekolamp.pl użyte są w celach informacyjnych.
1.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
1.10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania i usuwania.
1.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
2. Definicje:
2.1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu
2.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.7. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.8. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późn. zm.).
2.11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.12. SKLEP INTERNETOWY - witryna internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.dekolamp.pl na platformie sklepowej IdoSell.
2.13. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym.
2.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.15. SPRZEDAWCA , USŁUGODAWCA – Zofia Drat-Szymkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ul. Albańska 17, 60-123 Poznań ul., NIP 764-235-16-09, REGON 302452547, adres poczty elektronicznej: sklep@dekolamp.pl, numer telefonu: 530 129 500. Więcej informacji w zakładkach „O NAS” oraz „KONTAKT”
2.16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera.
3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i jest nieodpłatne.
3.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie podatki VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia o wysokości kosztów transportu, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
4.5. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
4.5.1 Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
4.5.2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy i czas realizacji zamówienia. 
4.5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie wiadomości e-mail od Sprzedawcy. Po potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez Klienta, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. W przypadku gdy w terminie dwóch dni, od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy, Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia (otrzymania wiadomości od Sprzedawcy), zamówienie zostanie automatycznie anulowane.  W przypadku wyboru innych opcji płatności, potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Klienta nie jest wymagane pod warunkiem uiszczenia płatności przez Klienta.
4.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta), który będzie dołączany do przesyłki.
 
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
5.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy mBank numer rachunku: 92 1140 2004 0000 3002 7477 0607. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........" Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w innym wypadku zostanie ono anulowane.
5.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu IdoPay.  Za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
5.1.3. Za pobraniem z płatnością kurierowi przy odbiorze Zamówienia. Kwota dopłaty przedstawiona jest w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze zamówienie realizowane jest po potwierdzeniu złożonego Zamówienia przez Klienta poprzez akceptację wiadomości email, otrzymanej od Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia.
 
6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
6.3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
6.4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od:
6.4.1. momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta oraz wpływu zadatku jeśli był wymagany - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem”.
6.4.2.  dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub poprzez płatności elektroniczne.
6.5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu. W szczególnych przypadkach termin realizacji podany przy poszczególnym produkcie może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w odrębnej wiadomości. W takim przypadku Klient może zaakceptować zmianę terminu i oczekiwać na produkt, lub też zrezygnować ze złożonego zamówienia.
6.6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
6.6.1. Przesyłka kurierska.
6.6.2. Odbiór osobisty w salonie Sprzedawcy ul. Albańska 17, 60-123 Poznań w godzinach pracy Sprzedawcy t.j. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
6.7. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie poprosić kuriera dostarczającego przesyłkę o możliwość sprawdzenia przesyłki a gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości – o wypisanie protokołu szkody. Protokół wypisany w innym terminie niż w momencie dostawy towaru nie będzie brany od uwagę jeśli uszkodzenie wynikło w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie. Firmy kurierskie umożliwiają sporządzenie protokołu w terminie do 7 dni od daty doręczenia, jednak przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń, a następnie sporządzenie protokołu (w ciągu w/w 7 dni ale nie przy dostawie) powoduje, że wysunięcie roszczeń wobec przewoźnika, których powodem jest uszkodzenie transportowe jest często nieskuteczne.
6.6.1. W przypadku wypisania protokołu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową (sklep@dekolamp.pl) w załączniku dodając skan protokołu szkody oraz opis całej sytuacji.
6.6.2. W przypadku kiedy klient nie sporządzi protokołu szkody w obecności kuriera Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za uszkodzony towar, a ewentualne zaspokojenie roszczeń jest uzależnione od dobrej woli przewoźnika.
7. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZAWARTYCH UMÓW
7.1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
7.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.3. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może odstąpić od umowy:
7.3.1. Za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia.
7.3.2. wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 1 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego lub na adres elektroniczny: sklep@dekolamp.pl
7.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
7.5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7.6. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrot kosztów transportu odpowiadać będzie najtańszej opcji jaka oferowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy.  
7.8. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktów do sprzedawcy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 
8. GWARANCJA
8.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
8.2. W przypadku braku zastrzeżenia innego terminu gwarancji przez producenta towaru bądź dystrybutora, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 
9. REKLAMACJA
9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
9.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
9.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
9.3.1. Pisemnie na adres: ul. Albańska 17, 60-123 Poznań;
9.3.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dekolamp.pl;
9.3.3. Poprzez Elektroniczny Formularz Reklamacyjny. 
9.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać wadliwe produkty przesyłając na adres mailowy Klienta list przewozowy a następnie umawiając w ustalonych terminach firmę kurierską w celu odbioru reklamowanego produktu. W przypadku uznania roszczenia
reklamacyjnego koszt odebrania towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku
odrzucenia roszczenia reklamacyjnego Klient zostanie obciążony kosztem odbioru produktów oraz ponownego odesłania kwotą odpowiadającą najtańszej opcji przesyłki kurierskiej dla danego produktu. Klient może wybrać inną formę dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.
9.7. Dostarczenie Produktu, o którym mowa w pkt. 9.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.5 Regulaminu.
 
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca/Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 8 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-24
Wzorowo
2023-03-27
Zakup udany. Szybka i bezproblemowa dostawa. Wszystko OK.
pixel